Ytterligare information

Vem sköter stiftelsen?
Stiftelsen administreras av familjen Forchheimer. International Society for Prostetics and Orthotics (ISPO) svarar för uppdraget att vetenskapligt granska de artiklar som publicerats i ISPOs tidskrift tiden före den internationella kongressen. De författare vars bidrag bäst motsvarar stiftelsens syfte utnämns till pristagare. Då ISPOs internationella kongress fr o m år 2013 äger rum vart annat år delas därmed priset också ut med samma intervall.

"Technology must serve man, not the other way round."
Det bästa bidraget inom området "Clinical assessment, measurement and evaluation" belönas. Med detta menas att forskningen skall vara inriktad på individers/patienters behov. I arbetet med människor som är i behov av proteser/orthoser möts den medicinska/mänskliga och tekniska dimensionen. Här måste man hitta en väg att förstå individers behov, mäta dem och utvärdera olika behandlingsmetoder. De tekniska landvinningar som gjorts måste stå till människors förfogande, men på individens villkor.


Vem har fått pris?
Priset delades ut första gången 1989 vid ISPO's kongress i Kobe, Japan. En engelsk forskare mottog den blygsamma summan av SEK 4 000. Prissumman har nu stigit till SEK 50 000 kr.
Nästa utdelning av priset sker år 2017.
Se även listan över pristagare.

Bidrag?
Vill du lämna ett bidrag till stiftelsen hittar du namn och bankgironummer på länken här.
Till stiftelsens hemsida.

Frågor?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta fonden genom att sända e-post till Robert Forchheimer .